Oferta

Do zadań działu ogólnego należy:

 • przyjmowanie interesantów;
 • obsługa korespondencji i rozmów telefonicznych;
 • sprawne zarządzanie obiegiem dokumentów;
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych;
 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej (wystąpienie o nadanie numeru REGON, NIP, założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej);
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty z właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innymi podmiotami;
 • przygotowywanie wniosków o kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych wraz z dokumentacją;
 • przygotowywanie dokumentacji na zebrania (uchwały, protokoły), rezerwowanie sal na zebrania, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, przygotowywanie kart do głosowania uchwał po zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych;
 • przygotowywanie umów na sprzątanie dla Wspólnot Mieszkaniowych, korespondowanie z firmami sprzątającymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń budynków Wspólnot Mieszkaniowych, w tym zawieranie polis, prowadzenie postępowań w sprawie regresów.

Do zadań działu finansowo – księgowego należy:

 • obsługa rachunku bankowego Wspólnoty;
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji, między innymi: wywóz nieczystości, dodatki mieszkaniowe;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego;
 • dokonywanie rozliczeń bieżących poprzez rachunek bankowy, z uwzględnieniem wyodrębnionego subkonta na rzecz rozliczeń funduszu remontowego;
 • rozliczanie wpływów i kosztów za media w części wspólnej nieruchomości oraz dostarczanych do lokali mieszkalnych;
 • naliczanie i windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej;
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych z naliczeniem zaliczek na poczet części wspólnej nieruchomości, według stawek przyjętych uprzednio uchwałą przez członków wspólnoty;
 • wystawiane rachunków miesięcznych w razie potrzeb;
 • rozliczanie zużycia wody w okresach kwartalnych i półrocznych;
 • zawiadamianie w imieniu Wspólnoty o zmianach wysokości opłat;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu.

Do zadań działu technicznego należy:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • nadzór i kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości na terenie nieruchomości, poprzez częste wizyty na terenie nieruchomości;
 • prowadzenie procesu budowlanego, w tym uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;
 • realizacja planów gospodarczych ustalonych na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych;
 • monitorowanie aktualności okresowych przeglądów wymaganych prawem budowlanym oraz zlecanie ich wykonania;
 • zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych;
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii i ich ewidencjonowanie oraz zapewnienie i usunięcia;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych oraz wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych;
 • nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i modernizacyjnymi oraz odbiory tych prac;
 • zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, sprzątania, odprowadzania ścieków oraz zawieranie umów z firmami dostarczającymi ww. media;
 • nadzór nad bieżącą konserwacją części wspólnej nieruchomości, a w szczególności:
  • nadzór nad dokonywanymi naprawami budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych,
  • nadzór nad usuwaniem awarii na terenie nieruchomości w części wspólnej,
  • nadzór nad wykonywaniem remontów bieżących,
  • nadzór nad firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do zadań działu prawnego należy:

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w rozprawach sądowych o zaległe należności w opłatach mieszkaniowych za lokale mieszkalne i użytkowe od właścicieli tych lokali mieszkalnych, w tym sporządzanie pism procesowych ww. sprawach;
 • kierowanie i prowadzenie spraw w postępowaniu windykacyjnym oraz komorniczym;
 • egzekwowanie od deweloperów (w trakcie trwania gwarancji) usuwania wykrytych wad budynku Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującym przepisami prawa;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz pomoc w procedurach związanych z wykupem części wspólnej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • inne sprawy sądowe Wspólnot Mieszkaniowych – zlecane kancelarii prawnej.

Do zadań działu konserwatorskiego należy:

 • drobne naprawy (wymiana zamków, kłódek, klamek, wymiana żarówek, zaworów, prace dekarskie);
 • drobne prace ogólnobudowlane (malowanie fragmentów ścian, sufitów, ławek, drzwi, płotków, osadzanie drzwi, układanie kostki brukowej, montaż tablic informacyjnych, gablot);
 • drobne prace ogrodnicze (koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, montaż płotków);
 • odczytywanie stanów wodomierzy i ciepłomierzy;
 • kontrolowanie czystości oraz porządku w budynkach.

Ponadto nasza oferta obejmuje również koszty wydziałowe takie jak:

 • materiały piśmienne;
 • dostarczanie korespondencji na adres Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • koszty telefonów;
 • druku książeczek opłat mieszkaniowych;
 • eksploatacja programów i sprzętu komputerowego.

Dane Kontaktowe

DW-Dom
Zarządzanie nieruchomościami s.c.
ul. Mickiewicza 18/1
10-509 Olsztyn

BIURO CZYNNE JEST:

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

tel.: 89 526 56 56
e-mail: biuro@dwdom.pl